Čištění komínů a kouřovodů

Čištění spalinových cest je prováděno čisticími pracemi. Zaměřuje se zejména na odstraňování pevných usazenin v komínovém průduchu, kouřovodu a také na lapači jisker a současně taky vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu či kondenzátů ze spalinové cesty. O provedeném čištění vám vydáme písemnou zprávu. 

Čištění spalinových cest sloužící pro odtah spalin od spotřebičů  na pevná paliva o výkonu do 50 kW včetně. Je možné provést svépomocí, je ale nutné udělat o tom záznam do požární knihy nebo jiné provozní dokumentace, kterou je nutné předložit odborně způsobilé osobě při provádění kontroly.

Jestliže jsou při čištění spalinové cesty objeveny nedostatky, které ohrožují požární bezpečnost, zdraví, život či majetek osob a které není možné odstranit na místě, je potřeba neprodleně oznámit tuto skutečnost písemnou cestou. A to v případě nedostatků způsobených nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a také v případě nedostatků týkajících se nedodržení požadavků na požární bezpečnost orgánu státního požárního dozoru. 

Komín, který není používaný a je v ústí zabezpečen proti vnikání dešťové vody a je v místech připojení spotřebiče paliv řádně označen tabulkou s nápisem „MIMO PROVOZ“ či jiným vhodným způsobem, se čištění neprovádí.

Kominictví Lašan | Štefánikova 131/61, 612 00 Brno

+420 602 758 812 | +420 774 112 116 | lasan@email.cz